Производство от ВЕИ - октомври 2012

Данни за издадени гаранции за произход на произведена енергия от възобновяеми източници (януари до октомври 2012):

 

ВИД ВЪЗОБНОВЯЕМ ИЗТОЧНИК
ОБЕКТИ
ИНСТАЛИРАНА МОЩНОСТ
ПРОИЗВЕДЕНА ЕНЕРГИЯ
СРЕДНА ИНСТАЛИРАНА МОЩНОСТ
СРЕДНО ОТРАБОТЕНИ ЧАСОВЕ ПРИ НОМИНАЛНА МОЩНОСТ
НАИМЕНОВАНИЕ
бр.
MW
MWh
MW
h
ВЯТЪРНА ЕНЕРГИЯ
172
596,9
735 351
3,5
1 232
ВОДНА ЕНЕРГИЯ
183
428,8
739 721
2,3
1 725
СЛЪНЧЕВА ЕНЕРГИЯ
780
712,3
421 803
0,9
592
СМЕТИЩЕН ГАЗ
1
0,8
150
0,8
180
БИОМАСА
3
16,5
16 593
5,5
1 006
ГАЗ ОТ ОТПАДНИ ВОДИ
2
3,5
76
1,7
22
ОБЩО:
1 141
1 758,9
1 913 694
1,5
1 088

>> Източник: АУЕР