ФтЕЦ "Алфа Солар - Младово"

Данни

Допълнителна информация

  • Обществен доставчик/Краен снабдител/Търговец на енергия: ЕВН България Електроснабдяване ЕАД
  • Върху каква площ е или ще бъде разположена инсталацията: 60 декара
  • Детайли за централата: Собственик: "Алфа Солар Енерджи" ЕООД
    Булстат/ЕИК: 201592788
    Въведен в експлоатация: 31.08.2012