ФтЕЦ "АС Солар - Княжевско 2"

Данни

Допълнителна информация

  • Обществен доставчик/Краен снабдител/Търговец на енергия: ЕВН България Електроснабдяване ЕАД
  • Върху каква площ е или ще бъде разположена инсталацията: 2.565 декара
  • Детайли за централата: Собственик: "АС Солар 01" ЕООД
    Булстат/ЕИК: 200750018
    Въведен в експлоатация: 29.05.2012
    Използвани схеми за подпомагане: ПРСР, Мярка 312