ФтЕЦ "Авис - Бузовград"

Данни

Допълнителна информация

  • Обществен доставчик/Краен снабдител/Търговец на енергия: ЕВН България Електроснабдяване ЕАД
  • Върху каква площ е или ще бъде разположена инсталацията: 0.6 декара
  • Детайли за централата: Собственик: "Авис" ЕООД
    Булстат/ЕИК: 833030592
    Въведен в експлоатация: 28.06.2012