ФтЕЦ "Бултех 2"

Данни

Допълнителна информация

  • Обществен доставчик/Краен снабдител/Търговец на енергия: ЕВН България Електроснабдяване ЕАД
  • Върху каква площ е или ще бъде разположена инсталацията: 0.58 декара
  • Детайли за централата: Собственик: "Бултех - 2000" ООД
    Булстат/ЕИК: 123050294
    Въведен в експлоатация: 09.04.2012