ФтЕЦ "Еко Мирк"

Данни

Допълнителна информация

  • Обществен доставчик/Краен снабдител/Търговец на енергия: ЧЕЗ Електро България АД
  • Върху каква площ е или ще бъде разположена инсталацията: 0.6 декара
  • Детайли за централата: Собственик: "Еко Мирк-Форест" ООД
    Булстат/ЕИК: 101725401
    Въведен в експлоатация: 28.06.2012