ФтЕЦ "Фототекс - Стоил войвода"

Данни

Допълнителна информация

  • Обществен доставчик/Краен снабдител/Търговец на енергия: ЕВН България Електроснабдяване ЕАД
  • Върху каква площ е или ще бъде разположена инсталацията: 25 декара
  • Детайли за централата: Собственик: "Фототекс" ЕООД
    Булстат/ЕИК: 201074055
    Въведен в експлоатация: 21.05.2012