ФтЕЦ "Гисолар - Любенова махала"

Данни

Допълнителна информация

  • Обществен доставчик/Краен снабдител/Търговец на енергия: ЕВН България Електроснабдяване ЕАД
  • Върху каква площ е или ще бъде разположена инсталацията: 37.5 декара
  • Детайли за централата: Собственик: "Гисолар" ЕООД
    Булстат/ЕИК: 200756028
    Въведен в експлоатация: 29.06.2012