ФтЕЦ "Хрищени"

Данни

Допълнителна информация

  • Обществен доставчик/Краен снабдител/Търговец на енергия: ЕВН България Електроснабдяване ЕАД
  • Върху каква площ е или ще бъде разположена инсталацията: 0.596 декара
  • Детайли за централата: Собственик: "Ветеринарна амбулатория Хрищени-12" ЕООД
    Булстат/ЕИК: 201995209
    Въведен в експлоатация: 27.06.2012