ФтЕЦ "Карс Енерджи - Сливен"

Данни

Допълнителна информация

  • Обществен доставчик/Краен снабдител/Търговец на енергия: ЕВН България Електроснабдяване ЕАД
  • Върху каква площ е или ще бъде разположена инсталацията: 4.747 декара
  • Детайли за централата: Собственик: "Карс Енерджи" ООД
    Булстат/ЕИК: 201847566
    Въведен в експлоатация: 28.06.2012