ФтЕЦ "Лили - с. Люляк"

Данни

Допълнителна информация

  • Обществен доставчик/Краен снабдител/Търговец на енергия: ЕВН България Електроснабдяване ЕАД
  • Върху каква площ е или ще бъде разположена инсталацията: 0.2 декара
  • Детайли за централата: Собственик: "Лили Любенова" ЕООД
    Булстат/ЕИК: 201201848
    Въведен в експлоатация: 08.03.2012