ФтЕЦ "Метал сервиз 1"

Данни

Допълнителна информация

  • Обществен доставчик/Краен снабдител/Търговец на енергия: ЕВН България Електроснабдяване ЕАД
  • Върху каква площ е или ще бъде разположена инсталацията: 0.1 декара
  • Детайли за централата: Собственик: "Металсервиз" ЕООД
    Булстат/ЕИК: 123679077
    Въведен в експлоатация: 28.05.2012