ФтЕЦ "МН Солар - Медвен"

Данни

Допълнителна информация

  • Обществен доставчик/Краен снабдител/Търговец на енергия: ЕВН България Електроснабдяване ЕАД
  • Върху каква площ е или ще бъде разположена инсталацията: 12.25 декара
  • Детайли за централата: Собственик: "МН Солар" ООД
    Булстат/ЕИК: 200959078
    Въведен в експлоатация: 29.06.2012