ФтЕЦ "Мотто инженеринг - Млекарево"

Данни

Допълнителна информация

  • Обществен доставчик/Краен снабдител/Търговец на енергия: ЕВН България Електроснабдяване ЕАД
  • Върху каква площ е или ще бъде разположена инсталацията: 1.575 декара
  • Детайли за централата: Собственик: "Мотто-инженеринг" ЕООД
    Булстат/ЕИК: 200042122
    Въведен в експлоатация: 02.08.2012
    Използвани схеми за подпомагане: ПРСР, Мярка 312