ФтЕЦ "Мраченик"

Данни

Допълнителна информация

  • Обществен доставчик/Краен снабдител/Търговец на енергия: ЕВН България Електроснабдяване ЕАД
  • Върху каква площ е или ще бъде разположена инсталацията: 0.054 декара
  • Детайли за централата: Собственик: "Остбрюке" ООД
    Булстат/ЕИК: 115903725
    Въведен в експлоатация: 24.02.2010