ФтЕЦ "Невен - Мъглиж"

Данни

Допълнителна информация

  • Обществен доставчик/Краен снабдител/Търговец на енергия: ЕВН България Електроснабдяване ЕАД
  • Върху каква площ е или ще бъде разположена инсталацията: 1.512 декара
  • Детайли за централата: Собственик: "Невен" ООД
    Булстат/ЕИК: 123729612
    Въведен в експлоатация: 24.08.2011
    Използвани схеми за подпомагане: ПРСР, Мярка 312