ФтЕЦ "Никибел - Пъдарево"

Данни

Допълнителна информация

  • Обществен доставчик/Краен снабдител/Търговец на енергия: ЕВН България Електроснабдяване ЕАД
  • Върху каква площ е или ще бъде разположена инсталацията: 2 декара
  • Детайли за централата: Собственик: "Никибел" ООД
    Булстат/ЕИК: 200683155
    Въведен в експлоатация: 21.06.2012
    Използвани схеми за подпомагане: ПРСР, Мярка 312