ФтЕЦ "Нове Еко Енерджи"

Данни

Допълнителна информация

  • Обществен доставчик/Краен снабдител/Търговец на енергия: ЕВН България Електроснабдяване ЕАД
  • Върху каква площ е или ще бъде разположена инсталацията: 125 декара
  • Детайли за централата: Собственик: "Нове Еко Енерджи" ЕООД
    Булстат/ЕИК: 200908151
    Въведен в експлоатация: 26.06.2012