ФтЕЦ "Опака"

Данни

Допълнителна информация

  • Обществен доставчик/Краен снабдител/Търговец на енергия: Енерго-Про Продажби АД
  • Върху каква площ е или ще бъде разположена инсталацията: 1.748 декара
  • Детайли за централата: Собственик: "Анел Енерджи" ЕООД
    Булстат/ЕИК: 200834911
    Въведен в експлоатация: 11.07.2012
    Използвани схеми за подпомагане: ПРСР, Мярка 312