ФтЕЦ "Оптексим - Панагюрище"

Данни

Допълнителна информация

  • Обществен доставчик/Краен снабдител/Търговец на енергия: ЕВН България Електроснабдяване ЕАД
  • Върху каква площ е или ще бъде разположена инсталацията: 0.6 декара
  • Детайли за централата: Собственик: "Оптексим" АД
    Булстат/ЕИК: 130982231
    Въведен в експлоатация: 27.06.2012