ФтЕЦ "СК Енерджи"

Данни

Допълнителна информация

  • Обществен доставчик/Краен снабдител/Търговец на енергия: ЕВН България Електроснабдяване ЕАД
  • Върху каква площ е или ще бъде разположена инсталацията: 1.3 декара
  • Детайли за централата: Собственик: "СК Енерджи" ООД
    Булстат/ЕИК: 200408744
    Въведен в експлоатация: 10.04.2012
    Използвани схеми за подпомагане: ПРСР, Мярка 311