ФтЕЦ "Солар Мачмейкър - Сотиря"

Данни

Допълнителна информация

  • Обществен доставчик/Краен снабдител/Търговец на енергия: ЕВН България Електроснабдяване ЕАД
  • Върху каква площ е или ще бъде разположена инсталацията: 94.6 декара
  • Детайли за централата: Собственик: "Солар Мачмейкър" ЕООД
    Булстат/ЕИК: 201058916
    Въведен в експлоатация: 21.06.2012