ФтЕЦ "Солар Парк Драгор - Сарая"

Данни

Допълнителна информация

  • Обществен доставчик/Краен снабдител/Търговец на енергия: ЕВН България Електроснабдяване ЕАД
  • Върху каква площ е или ще бъде разположена инсталацията: 61.25 декара
  • Детайли за централата: Собственик: "Солар Парк Драгор" АД
    Булстат/ЕИК: 201353440
    Въведен в експлоатация: 11.07.2012