ФтЕЦ "Соларис - Ястребово"

Данни

Допълнителна информация

  • Обществен доставчик/Краен снабдител/Търговец на енергия: ЕВН България Електроснабдяване ЕАД
  • Върху каква площ е или ще бъде разположена инсталацията: 3.0042 декара
  • Детайли за централата: Собственик: ЕТ "Соларис - АИ - Кристиян Илиев"
    Булстат/ЕИК: 200519431
    Въведен в експлоатация: 09.05.2012
    Използвани схеми за подпомагане: ПРСР, Мярка 311