ФтЕЦ "Солартех Груп"

Данни

Допълнителна информация

  • Обществен доставчик/Краен снабдител/Търговец на енергия: ЧЕЗ Електро България АД
  • Върху каква площ е или ще бъде разположена инсталацията: 0.5776 декара
  • Детайли за централата: Собственик: "Солартех Груп" ЕООД
    Булстат/ЕИК: 201730641
    Въведен в експлоатация: 29.06.2012