ФтЕЦ "Стем - с. Държава"

Данни

Допълнителна информация

  • Обществен доставчик/Краен снабдител/Търговец на енергия: ЕВН България Електроснабдяване ЕАД
  • Върху каква площ е или ще бъде разположена инсталацията: 0.5984 декара
  • Детайли за централата: Собственик: ЕТ "Стем-Стефан Славов"
    Булстат/ЕИК: 833143348
    Въведен в експлоатация: 19.06.2012