ФтЕЦ "Стройинженеринг - Сливен"

Данни

Допълнителна информация

  • Обществен доставчик/Краен снабдител/Търговец на енергия: ЕВН България Електроснабдяване ЕАД
  • Върху каква площ е или ще бъде разположена инсталацията: 2 декара
  • Детайли за централата: Собственик: "Стройинженеринг" ООД
    Булстат/ЕИК: 119107647
    Въведен в експлоатация: 26.06.2012