ФтЕЦ "Сънагро - Петър Петров"

Данни

Допълнителна информация

  • Обществен доставчик/Краен снабдител/Търговец на енергия: ЕВН България Електроснабдяване ЕАД
  • Върху каква площ е или ще бъде разположена инсталацията: 1.692 декара
  • Детайли за централата: Собственик: ЕТ "Сънагро - Петър Петров"
    Булстат/ЕИК: 201056630
    Въведен в експлоатация: 25.06.2012
    Използвани схеми за подпомагане: ПРСР, Мярка 311