ФтЕЦ "Техносън - Равадиново"

Данни

Допълнителна информация

  • Обществен доставчик/Краен снабдител/Търговец на енергия: ЕВН България Електроснабдяване ЕАД
  • Върху каква площ е или ще бъде разположена инсталацията: 0.096 декара
  • Детайли за централата: Собственик: "Техносън" ООД
    Булстат/ЕИК: 147154472
    Въведен в експлоатация: 13.03.2009