ФтЕЦ "Ват 77 - Твърдица"

Данни

Допълнителна информация

  • Обществен доставчик/Краен снабдител/Търговец на енергия: ЕВН България Електроснабдяване ЕАД
  • Върху каква площ е или ще бъде разположена инсталацията: 1.944 декара
  • Детайли за централата: Собственик: "Ват - 77" ЕООД
    Булстат/ЕИК: 200669274
    Въведен в експлоатация: 11.06.2012
    Използвани схеми за подпомагане: ПРСР, Мярка 312