ФтЕЦ "Вельово - 3"

Данни

Допълнителна информация

  • Обществен доставчик/Краен снабдител/Търговец на енергия: Енерго-Про Продажби АД
  • Върху каква площ е или ще бъде разположена инсталацията: 0.58 декара
  • Детайли за централата: Собственик: "Грийн Дрийм" ЕООД
    Булстат/ЕИК: 201413961
    Въведен в експлоатация: 18.06.2012