ФтЕЦ "Веселец"

Данни

Допълнителна информация

  • Обществен доставчик/Краен снабдител/Търговец на енергия: Енерго-Про Продажби АД
  • Върху каква площ е или ще бъде разположена инсталацията: 0.58 декара
  • Детайли за централата: Собственик: "Гранд Енерджи 11" ООД
    Булстат/ЕИК: 201753558
    Въведен в експлоатация: 13.06.2012