ФтЕЦ "Волтенерджи - Средец"

Данни

Допълнителна информация

  • Обществен доставчик/Краен снабдител/Търговец на енергия: ЕВН България Електроснабдяване ЕАД
  • Върху каква площ е или ще бъде разположена инсталацията: 0.456 декара
  • Детайли за централата: Собственик: "Волтенержи" ООД
    Булстат/ЕИК: 200868319
    Въведен в експлоатация: 28.04.2012
    Използвани схеми за подпомагане: ПРСР, Мярка 312