ФтЕЦ "Зелена светлина - Сливен"

Данни

Допълнителна информация

  • Обществен доставчик/Краен снабдител/Търговец на енергия: ЕВН България Електроснабдяване ЕАД
  • Върху каква площ е или ще бъде разположена инсталацията: 55.84 декара
  • Детайли за централата: Собственик: "Зелена светлина 2010" ЕООД
    Булстат/ЕИК: 201108956
    Въведен в експлоатация: 26.06.2012