ВЕЦ "В и К - Стара Загора"

Данни

Допълнителна информация

  • Обществен доставчик/Краен снабдител/Търговец на енергия: ЕВН България Електроснабдяване ЕАД
  • Върху каква площ е или ще бъде разположена инсталацията: 0 декара
  • Детайли за централата: Собственик: "Водоснабдяване и канализация" ЕООД
    Булстат/ЕИК: 833066300
    Въведен в експлоатация: 12.11.2012