ВтЕЦ "Б-3 Експорт"

Данни

Допълнителна информация

  • Обществен доставчик/Краен снабдител/Търговец на енергия: Е. ОН България Продажби АД
  • Върху каква площ е или ще бъде разположена инсталацията: 0 декара
  • Детайли за централата: Собственик: "Б-3 Експорт" ЕООД
    Булстат/ЕИК: 131154691
    Въведен в експлоатация: 20.11.2008