ВтЕЦ "Нейково - 1"

Данни

Допълнителна информация

  • Обществен доставчик/Краен снабдител/Търговец на енергия: Е. ОН България Продажби АД
  • Върху каква площ е или ще бъде разположена инсталацията: 0 декара
  • Детайли за централата: Собственик: "Еко енерджи проджект" ООД
    Булстат/ЕИК: 126734899
    Въведен в експлоатация: 12.01.2009