ВтЕЦ "Твърдица"

Данни

Допълнителна информация

  • Обществен доставчик/Краен снабдител/Търговец на енергия: ЕВН България Електроснабдяване ЕАД
  • Върху каква площ е или ще бъде разположена инсталацията: 0 декара
  • Детайли за централата: Собственик: "Еко Ел" ООД
    Булстат/ЕИК: 119623918
    Въведен в експлоатация: 25.10.2005, 15.08.2008