ВтЕЦ "Ветроком"

Данни

Допълнителна информация

  • Обществен доставчик/Краен снабдител/Търговец на енергия: Национална електрическа компания ЕАД
  • Върху каква площ е или ще бъде разположена инсталацията: 0 декара
  • Детайли за централата: Собственик: "Ветроком" ЕООД
    Булстат/ЕИК: 123669485
    Въведен в експлоатация: 29.07.2010, 14.10.2010