Възобновяеми енергийни източници

Използването на възобновяемите източници, заедно с рационалното използване на енергията е важна движеща сила на устойчивото развитие и същевременно осигурява постигането на целите за сигурност на енергийните доставките и намалява зависимостта от резки промени на цените на петрола, допринася за намаляване на търговския дисбаланс и стимулира създаването на нови работни места. 

България активно се включи в международните усилия за предотвратяване изменението на климата, като прие съгласуваните цели на Европейския съюз и широко-мащабния пакет от мерки в областта на енергетиката. Тези мерки дават нов тласък на енергийната сигурност в Европа и са в подкрепа на европейските цели "20-20-20“. Широкото използване на възобновяемите източници  и въвеждането на мерките заенергийна ефективност са сред приоритети в енергийната политика на страната икореспондират с целите в новата енергийна политика на Европа.

При съществуващото законодателство, енергийната политика в България по отношение на възобновяемите източници се определя от Закона за енергетиката и Закона за енергията от възобновяеми източници. С Първия национален план за действие за енергията от възобновяеми източници  се определят целите и криви на растеж на дела на енергия от възоновяеми източници, както и мерките за постигане на тези цели.

Фотоволтаични електроцентрали

Фотоволтаиката (ФВ) е метод за произвеждане на електрическа енергия чрез преобразуване на слънчева радиация в постоянен ток, като се използват полупроводници, които постигат фотоволтаичен ефект. Производството на фотовалтаична енергия използва слънчеви панели, съставени от множество соларни клетки, които съдържат фотоволтаичен материал. Материалите, които понастоящем се използват във фотоволтаиката, включват монокристален силиции, поликристален силиции, аморфен силиции, кадмиев телурид, мед, индий, галиев селенид/сулфид. Поради нарастващото търсене на възобновяеми енергийни източници, производството на соларни клетки и фотоволтаични паркове напредва значително през последните години.

Източник: тук 

Вятърни генератори

Вятърната енергия представлява особена форма на слънчевата енергия и се причинява от неравномерно загряване на земната площ от слънцето. Слънцето излъчва към Земята радиация, която се равнява на 100 000 000 000 000 кВтч. Приблизително 1 или 2% от тази радиация се превръщат във вятърната енергия.

Хората са започнали да използват мощността на вятъра преди много, много години.

В днешно вятърната енергия е дори още по-полезна, тъй като тя не генерира никакви отпадъци, нито замърсяване на въздуха при работа и не оказва влияние върху човешкото здраве. Вятърът е природен енергиен източник, които може да се използва почти навсякъде по света, при това природата ни го предоставя безплатно. 

Източници и повече информация: туктуктук

Водно-електрически централи

Водноелектрическа централа (съкратено ВЕЦ) е електрическа централа, използваща енергията на водна маса за произвеждане на електричество.

Обикновено се използва вода от язовир, за да върти водна турбина с прикачен електрически генератор, който се задвижва от падаща вода. Турбина превръща кинетичната енергия на падащата вода в механична.След това генератор превръща механичната енергия от турбината в електрическа.

Източници и повече информация: туктук

Инсталации на биомаса и биоенергия

Технологиите за биомаса използват възобновяеми ресурси за произвеждане на цяла гама от различни видове продукти, свързани с енергията, включително електричество, течни, твърди и газообразни горива, химикали и други материали.

Основи на биомасата

Дървесината, най-големият източник на биоенергия, се е използвала хиляди години за производство на топлина. Но има и много други видове биомаса - като дървесина, растения, остатъци от селското стопанство и лесовъдството, както и органичните компоненти на битови и индустриални отпадъци - те могат да бъдат използвани за производството на горива, химикали и енергия. В бъдеще, ресурсите на биомаса може да бъдат възстановявани чрез култивиране на енергийни реколти, като бързорастящи дървета и треви, наречени суровина за биомаса. 

Източници и повече информация: туктуктук

Геотермалната енергия

Геотермалната енергия е топлината от земята. Тя е чиста и устойчива. Тази топлина се “произвежда” чрез затопляне на Земята по 2 различни начина. Най-мощната геотермална енергия идва от дълбините на земята, където температурата е достатъчно висока, за да разтопи скали. Вторият източник е резултат от нагряването на земната повърхност от Слънцето.

Първият източник на геотермална енергия е от центъра на Земята където температурата е около 4000° C . Това огромно количество топлина е в състояние да превърне скалите в течност. Този метод разбира се е труден за употреба, защото температурата е твърде висока, а и е прекалено далече от земната повърхност.

В момента по-често се използва енергията от плитките места. Земята поглъща почти 50% от всичката слънева енергия и остава почти постоянна температура от 7 до 18° C в зависимост от географското положение. Това означава, че земята съхранява огромно количество енергия, от която се нуждаем.

Източници и повече информация: туктук 

Когенерация

Когенерация е използването на топлинен двигател или електростанция за едновременно генериране на електричество и топлина.

Конвенционалните електростанции емитират топлината, получена като остатъчен продукт при генериране на електрическа енергия в атмосферата, чрез охладителни кули или комини. Когенерационните системи използват остатъчната топлина за местни или индустриални цели, като са или много близо до фабриките, или чрез тръбопроводи се включват в местни отоплителни мрежи, както е в Скандинавия и Източна Европа.

Източници и повече информация: тук

 

Други ВЕИ

 

Водородна енергия

Водородът е третият най-разпространен елемент на Земята като най-често се намира свързан във водата (H2O) и в органични съединения. Основно се получава от въглеводороди и вода и когато бива изгарян като гориво или преобразуван в електричество, се свързва с кислород, за да образува отново вода.

Източници и повече информация: тук

Енергия от приливи и отливи

Те са периодичното покачване и спадане на морското равнище, причинени от гравитационното въздействие на Слънцето и Луната. Представляват пренасяне на огромно колиечство вода в едно и също направление. Те са периодични и предвидими. Въпреки това има огромна разлика в големината им в различни точки. При някой брегове разликата между прилив и отлив е едва 0,5м, докато в залива Фънди, разликата може да достигне над 16 м. Приливите и отливите са естествен и практически неизчерпаем източник на енергия.

Източници и повече информация: туктук