За проекта

VEI-BG е публичен регистър на инсталациите за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). Тук ще намерите актуална информация относно мощността и произведената енергия от фотоволтаични, вятърни, водни и др. централи. Обектите са изобразени в интерактивна карта, от която потребителите лесно и бързо да откриват дадена централа и кратка информация за нея. Основен източник на данни е публичният регистър, поддържан от Агенцията за устойчиво енергийни развитие (АУЕР), за издадените гаранции за произход на електроенергия от ВЕИ.

За идеята 

Идеята за проекта датира от юли 2010г, когато Българската фотоволтаична асоциация (БФА) в партньорство с другите сдружения от сектора поиска повече публичност и прозрачност на ВЕИ проектите. Поради липсата на свободно достъпна информация, а и поради отказа за предоставяне на данни за ВЕИ инсталациите от страна на институциите, платформата не намери развитие повече от 2 години. Липсата на публична информация за броя, капацитета на ВЕИ централите, цената за изкупуване на произведената енергия от тях са в основата на ключовите проблеми в сектора през последните години. При отсъствието на достъпни данни бяха приети редица регулаторни решения, за които липсваха ясни аргументи, цифри и факти. По този начин единствените, които боравеха с достоверна информация за сектор ВЕИ, бяха държавните институции и мрежовите оператори. VEI-BG ще даде възможност на обществото и ангажираните страни да изградят получават актуална и достоверна информация, на база на която да изградят своето компетентно мнение за сектора.

 

Благодарение на едни от последните промени в Закона за енергията от възобновяеми източници, вече можем да открием пълен списък на работещите електроцентрали, а VEI-BG ще се опита да го визуализира по лесен и достъпен за гражданите начин.

Инициатор

Българска фотоволтаична асоциация

Партньори

Сдружения от сектор ВЕИ

Асоциация на производителите на екологична енергия

Алианц на производителите на екологична енергия - БГ

Българска ветроенергийна асоциация

Българска соларна асоциация

НСНЕ Екоенергия

Институции 

Агенция за устойчиво енергийно развитие